PGS, TS. Lê Văn Hùng

Hiệu trưởng

Phụ trách chung
Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức nhân sự đào tạo, tài chính, các khoa, đối ngoại và quan hệ doanh nghiệp.
Số điện thoại: 0983 300 036
Email: levanhungvptw@gmail.com

GS, TSKH. Phùng Đắc Cam

Phó hiệu trưởng

Trực tiếp phụ trách các ngành đào tạo khối khoa học sức khỏe, kiêm Trưởng khoa Y Dược.
Số điện thoại: 0902 106 466
Email: phungdaccam1@gmail.com

GS, TS, TTND, AHLĐ. Nguyễn Anh Trí

Phó hiệu trưởng

Trực tiếp phụ trách công tác hợp tác với các Tập đoàn Medlatec, phụ trách phần thực hành, thực tập của sinh viên điều dưỡng tại các cơ sở của Tập đoàn Medlatec.
Số điện thoại: 0903217517

TS. Nguyễn Thị Hoa Lý

Phó hiệu trưởng

Phụ trách công tác hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học kiêm Trưởng phòng QLKH&HTQT
Trực tiếp phụ trách Trung tâm Ngoại ngữ I-EDU, phụ trách các dự án HTQT và chuyển đổi số
Số điện thoại: 0966 971 426
Email: hoaly@thanhdong.edu.vn

ThS. Nguyễn Văn Tạo

Phó hiệu trưởng

Phụ trách công tác hành chính, quản trị, thi đua khen thưởng, xây dựng cơ bản kiêm Trưởng phòng hành chính – Tổng hợp.
Phụ trách công tác truyền thông và công tác phục vụ cộng đồng.
Số điện thoại: 0903 292 906
Email: taonguyen54@gmail.com